• 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی

پروفیل افقی

1100

وزن : 3/650kg-m

پروفیل عمودی

1101

وزن : 3/500kg-m

پروفیل افقی

1102

وزن : kg-m1/620

Jx = 27.05 cm

Jx = 13.02 cm

پروفیل عمودی

1103

وزن : 1/560kg-m

Jx = 16.14 cm4

Jx = 23.97 cm4

پروفیل عمودی

1104

وزن : 1/650kg-m

Jx = 16.14 cm4

Jx = 23.97 cm4

پروفیل افقی

1105

وزن : 1/700kg-m

Jx = 27.05 cm4
Jx = 13.02 cm4

پروفیل کاور

1106

وزن : 2/360kg-m

درپوش عمودی

1107

وزن : 0/360kg-m

درپوش اسکای لایت

1108

وزن : 0/420kg-m

درپوش اسکای لایت

1109

وزن : 0/460kg-m

درپوش افقی

1110

وزن : 0/400kg-m
 

زهوار شیشه

1111

وزن : 0/500kg-m

درپوش گوشه

1112

وزن : 0/950kg-m

زهوار گوشه

1113

وزن : 0/850kg-m

پروفیل کاور

1114

وزن : 1/400kg-m

پروفیل کاور

1115

وزن : 0/860kg-m

پروفیل کاور

1116

وزن : 1/400kg-m

پروفیل عمودی

1401

وزن :1/500kg-m

jx = 11.19 cm4

jy=22.15 cm4

پروفیل افقی

1402

وزن :1/650kg-m
jx=25.21 cm4

jy=12.04 cm4

کاور قوطی آهنی

1403

وزن :2/500kg-m

کاور قوطی آهنی

1404

وزن :1/600kg-m

کاور قوطی آهنی

1405

وزن :1/050kg-m

درپوش عمودی

1406

وزن :0/490kg-m

درپوش افقی

1407

وزن :0/435kg-m

زهوار شیشه

1409

وزن :0/620kg-m

زهوار شیشه تک جداره

1410

وزن :0/240kg-m

براکت

16018

هر متر طول : 7/500

براکت اتصال به سقف

16019

وزن :6/310kg-m

براکت اتصال به دیوار

16020

وزن :9/540kg-m

براکت اتصال به کف

16021

وزن :4/157kg-m

مهره براکت

16022

وزن :0/323kg-m

براکت 18 سانتی اتصال به دیوار

16023

وزن 11.38 کیلو گرم

تسمه 3*40

16024

وزن 7 گرم

تسمه 5*30

16028

وزن 0.408 کیلو گرم

پروفیل عمودی

6000

وزن : 2/987

Jx = 298.4 cm4

Jy = 35.99 cm4

پروفیل عمودی

6001

وزن : 2/021

Jx = 117.20 cm4

Jy = 24.71 cm4

پروفیل افقی

6002

وزن : 1/583

Jx = 19.21 cm4

Jy = 65.57 cm4

پروفیل افقی

6003

وزن : 1/452

Jx = 14.44 cm4

Jy = 42.43 cm4

پروفیل عمودی

6004

وزن : 3/780

Jx =  481.35 cm4

Jy =53.2 cm4

پروفیل عمودی

6005

وزن :2/300kg-m
JX = 228.53 cm4
JY = 33.56 cm4

پروفیل عمودی

6006

هر متر طول : 1/950
JX = 104.82 cm4
JY = 25.76 cm4

لقمه عمودی

6007

وزن : 3/200 kg-m

لقمه عمودی

6007

وزن 3/200 کیلوگرم

لقمه عمودی

6008

وزن 3/330 کیلوگرم

لقمه عمودی

6009

وزن :2/573kg-m

پروفیل عمودی

601

وزن : 1/376 kg-m

Jx = 46.433 cm4

Jy = 2.733 cm4

پروفیل افقی

6010

وزن 2/684 کیلوگرم

پروفیل افقی

6011

وزن :2/187kg-m
JX = 39.9m
JY = 256.59m

پروفیل افقی

6012

وزن : 1/580 کیلوگرم

JX = 20.75 cm4
JY = 56.78 cm4

پروفیل درز عمودی

6014

وزن :0/155kg-m

پروفیل لقمه کشویی

6015

هر متر طول : 2/340

پروفیل لقمه کشویی

6016

هر متر طول : 0/486

لقمه فیکس

6017

وزن : 2/150kg-m

پروفیل لقمه فیکس افقی

6017

 هر متر طول : 2/150

پروفیل عمودی

6018

وزن : 1/971kg-m
Jx = 142.77 cm4
Jx = 26.93 cm4

پروفیل افقی

6019

وزن : 1/419kg-m
Jx = 29.28 cm4
Jx = 15.70 cm4

پروفیل عمودی

602

وزن :1/778kg-m
JX = 118.62 cm4
JY = 3.9 cm4

لقمه عمودی

6020

وزن : 2/620kg-m

پروفیل فریم بازشو

6021

وزن : 1/200kg-m

6022

6022

وزن : 0/290kg-m

پروفیل درز شیشه

6022

وزن :   kg-m 0/259

تاکوز شیشه افقی

6022

وزن :0/258kg-m

تاکوز شیشه

6022

وزن : 0/260kg-m

پروفیل تاکوز شیشه

6022

وزن : 0/290 kg-m

تاکوز شیشه افقی

6022

وزن : 0/258 kg-m

پروفیل لنگه بازشو

6023

وزن : 0/900kg-m

پروفیل لنگه بازشو

6024

وزن : 0/900kg-m

پروفیل اتصال شیشه

6025

وزن : 0/100kg-m

اسپیسر شیشه دوجداره

6026

وزن : 0/250kg-m

اسپیسر شیشه دوجداره

6026

وزن : 0/250 kg-m

اسپیسر شیشه تک جداره

6027

وزن : 0/450kg-m

اسپیسر شیشه

6027

وزن : 0/450kg-m

 

پروفیل درز عمودی

6028

وزن : 0/170kg-m

پروفیل تسمه

6029

وزن : 0/165kg-m

پروفیل لقمه

6029

وزن : 0/1664 کیلو گرم

پروفیل عمودی

603

وزن : 1/958 kg-m

Jx = 165.45 cm4

Jy = 4.43 cm4

اسپیسر ورق کامپوزیت

6030

وزن : 0/600 kg-m

اسپیسر ورق کامپوزیت

6030

وزن : 0/600kg-m

 

لقمه اتصال یکطرفه

6031

وزن : 0/270kg-m

شیشه گیر یک طرفه

6031

وزن : 0/270 kg-m

شیشه گیر دوطرفه

6032

وزن : 0/410 kg-m

لقمه اتصال دوطرفه

6032

وزن : 0/410kg-m

پروفیل آداپتور فیکس

604

وزن :0/776kg-m

پروفیل آداپتور بازشو

605

وزن : 0/744 کیلو گرم

پروفیل لنگه بازشو

606

وزن : 1/225 کیلو گرم

پروفیل عمودی

6061

وزن : 1/955

Jx =  115.20 cm4

Jy = 22.71 cm4

پروفیل افقی

6062

وزن : 1/300

Jx =  31.97 cm4

Jy = 16.43 cm4

پروفیل درپوش

6063

وزن :   kg-m 0/297

زهوار شیشه

6064

وزن : 0/334

پروفیل لقمه افقی

6065

وزن : 0/896 kg-m

لقمه عمودی

6066

وزن : 2/745

پروفیل بازشو

6067

وزن :   kg-m 0/846

پروفیل بازشو

6068

وزن :   kg-m 0/628

پروفیل سرلامل

6069

وزن :   kg-m 1/100

پروفیل درز عمودی

607

وزن : 0/184 کیلو گرم

پروفیل سرلامل

6070

وزن :   kg-m 0/700

پروفیل درز عمودی

6071

وزن :   kg-m 0/284

پروفیل درپوش

6072

وزن :   kg-m 0/427

پروفیل درپوش

6073

وزن :   kg-m 0/350

در پوش افقی

6074

وزن :   kg-m 1/328

پروفیل دوکی

6075

وزن : 1/040 kg-m

پروفیل درپوش

6076

وزن : 0/466 kg-m

پروفیل آداپتور شیشه

6077

وزن : 0/222 kg-m

پروفیل افقی

6078

وزن : 1/871

Jx =  24.1 cm4

Jy = 120.01 cm4

پروفیل درپوش

6079

وزن : 0/410 kg-m

زهوار عمودی و افقی

608

وزن : 0/1664 کیلو گرم

پروفیل افقی

6080

وزن : 2/196

Jx =  30.13 cm4

Jy =199.79 cm4

پروفیل

6083

وزن : 0/180 kg-m

پروفیل بازشو لنگه

6085

وزن : 0/975 kg-m

پروفیل اتصال شیشه

6086

وزن : 0/132 kg-m

پروفیل اتصال شیشه

6086

وزن : 0/132 کیلو گرم

پروفیل گوشه داخلی

6087

وزن : 4/476 kg-m

زهوار کنج داخلی

6088

وزن :   kg-m 0/379

درپوش کنج داخلی

6089

وزن :   kg-m 0/280

پروفیل اتصال یو چنل

609

وزن : 0/149 کیلو گرم

پروفیل کنج 135 درجه

6090

وزن :   kg-m 2/865

لقمه کنج 135 درجه

6091

وزن :   kg-m 2/615

پروفیل کنج 90 درجه

6092

وزن : 2/915 kg-m

لقمه کنج 90 درجه

6093

وزن :   kg-m 2/265

پروفیل افقی

6094

وزن :  1/142 kg-m

پروفیل افقی

6095

وزن :  1/390 kg-m

زهوار برای کد 6094-6095

6096

وزن :  0/613 kg-m

پروفیل درپوش برای 6096

6097

وزن : 0/479 kg-m

لقمه برای کد 6094-6095

6098

وزن :  0/413 kg-m

پروفیل ریل کشویی کد 6098

6099

وزن : 0/085 kg-m

پروفیل اتصال عمودی

610

وزن : 2/529 کیلو گرم

پروفیل درپوش

6100

وزن : 1/821 kg-m

پروفیل درپوش

6101

وزن : 1/678 kg-m

پروفیل شیشه گیر فیکس

6102

وزن : 0/340 kg-m

پروفیل شیشه گیر

6103

وزن : 0/265 kg-m

پروفیل شیشه تک جداره

6106

وزن : 0/676 kg-m

پروفیل اتصال به دیوار

6108

وزن : 0/725 kg-m

پروفیل اتصال عمودی

611

وزن : 4/304 کیلو گرم

پروفیل عمودی

6110

وزن : 3/196

Jx = 384.4cm4

Jy = 40.46 cm4

زهوار دوکی

6112

وزن :   kg-m 0/516

پروفیل لقمه عمودی

6117

وزن 1.987 کیلو گرم

پروفیل اتصال عمودی

612

وزن : 5/096 کیلو گرم

پروفیل نگهدارنده کپ

613

وزن : 0/565 کیلو گرم

پروفیل شیشه گیر

614

وزن : 0/330 کیلو گرم

پروفیل دوجداره بازشو

8888

وزن :1/117   kg-m

پروفیل دوجداره ثابت

8889

وزن :0/984 kg-m

پروفیل بازشو تک جداره

8890

وزن 1.066 کیلو گرم

پروفیل تک جداره ثابت

8891

وزن 0.850 کیلو گرم

پروفیل پشت نمای باز شو

8892

وزن : 0/285 kg-m

پروفیل درپوش پیچ

8893

وزن : 0/083 kg-m

پروفیل زهوار

8894

وزن :0/310   kg-m

پروفیل درپوش

8895

وزن : 0/121 kg-m

پروفیل فیکس

8896

وزن 1.100کیلو گرم

پروفیل بازشو

8897

وزن 1.12کیلو گرم

پروفیل دوجداره بازشو

8898

وزن :  0/064   kg-m

پروفیل پشت نما

8899

وزن 0.313کیلو گرم

Fixer Profile

F-5558

weight : 3/125kg-m

پروفیل فیکسر پانچی

F-5559

وزن :3/125kg-m

پروفیل عمودی

lz 2000

وزن : 2/620 kg-m

Jx = 205/47 cm4

Jy = 11/61 cm4

پروفیل عمودی

lz 2001

وزن : 2/880 kg-m

Jx = 229/45 cm4

Jy = 11/72 cm4

پروفیل عمودی

lz 2002

وزن : 1/700 kg-m

Jx = 98/57 cm4

Jy = 7/92 cm4

پروفیل افقی

lz 2003

وزن : 2/200 kg-m

قطعه اتصال

LZ 2004

وزن : 0/698 kg-m

پروفیل افقی

lz 2005

وزن : 1/077 kg-m

پروفیل عمودی

lz 2006

وزن : 2/250 kg-m

Jx = 108/71 cm4

Jy = 16/15 cm4

قطعه اتصال

lz 2007

وزن : 0/920 kg-m

لقمه عمودی

lz 2008

وزن : 2/798 kg-m

لقمه عمودی

lz 2009

وزن : 2/106 kg-m

قطعه اتصال

lz 2010

وزن : 0/365 kg-m

پروفیل بازشو

lz 2011

وزن : 1/692 kg-m

پروفیل بازشو

lz 2012

وزن : 1/000 kg-m

لقمه بازشو

lz 2013

وزن : 2/000 kg-m

لقمه بازشو

lz 2014

وزن : 3/091 kg-m

زاماک

lz 2015

وزن : 0/000 kg-m

پروفیل کنج

lz 2023

وزن : 2/700 kg-m

jx = 149/58 cm4

jy= 179/58 cm4

طول 31 میلیمتر

LZ-20141

وزن :3/091kg-m

اسپیسر شیشه دو جداره

U-8010

وزن :   kg-m 0/190

U8011

U8011

هر متر طول 0/760 کیلوگرم

لقمه اسپیسر دوجداره

U8011

وزن : 0/760 kg-m

قطعه اتصال

U8012

وزن : 0/430kg-m

هیج محصولی در این بخش ثبت نشده است

jPList Actions
 • 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی