• 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی

پروفیل فریم

1001

وزن : 0/990 kg-m

پروفیل لنگه

1002

وزن : 1/200 kg-m

پروفیل سپری

1003

وزن : 1/200 kg-m

پروفیل فریم درب

1005

وزن : 1/350 kg-m

پروفیل لنگه درب

1006

وزن : 1/800 kg-m

پروفیل سپری

1007

وزن : 1/350 kg-m

پروفیل فریم

1008

وزن : 1/400 kg-m

پروفیل لنگه

1009

وزن : 1/450 kg-m

پروفیل سپری

1010

وزن : 1/340 kg-m

پروفیل زوار

1011

وزن : 0/220 kg-m

پروفیل فریم

1012

وزن : 1/190 kg-m

پروفیل روکوب 8

3000

kg - m 0/500

پروفیل روکوب 8

3000

kg - m 0/500

پروفیل فریم

4001

وزن : 0/800 kg-m

پروفیل فریم

4002

وزن : 0/826 kg-m

پروفیل لنگه

4003

وزن : 0/900 kg-m

پروفیل لنگه

4004

وزن : 0/940 kg-m

پروفیل فریم

4009

وزن : 1/150 kg-m

پروفیل فریم

4010

وزن : 0/990 kg-m

پروفیل لنگه

4011

وزن : 1/100 kg-m

پروفیل سپری

4012

وزن : 0/850 kg-m

پروفیل فریم

4013

وزن : 1/165 kg-m

پروفیل

4014

وزن : 1/300 kg-m

پروفیل لنگه

4015

وزن : 1/194 kg-m

پروفیل سپری

4016

وزن : 0/750  kg-m

پروفیل فریم ریل دار

7001

وزن : 1/058kg-m

پروفیل لنگه

7002

وزن : 0/644kg-m

پروفیل درپوش

7003

وزن : 0/291kg-m

پروفیل چهارچوب کشویی

8000

وزن : 1/160kg-m

پروفیل فریم لبه دار

8000

وزن : 1/100kg-m

پروفیل فریم لبه دار

8001

وزن : 1/100kg-m

پروفیل فریم قوس دار

8002

وزن : 0/950kg-m

پروفیل فریم توری خور

8003

وزن : 1/260kg-m

پروفیل فریم ساده

8004

وزن : 0/990kg-m

پروفیل لنگه طرح دار

8005

وزن : 0/930kg-m

پروفیل لنگه صاف

8006

وزن : 1/260kg-m

پروفیل سپری

8007

وزن : 1/150kg-m

پروفیل درپوش 60

8008

وزن : 0/340kg-m

پروفیل لنگه نوری

8009

وزن : 0/675kg-m

پروفیل لنگه نوری

8009

وزن : 0/675kg-m

پروفیل زوار تک جداره

8011

وزن : 0/200kg-m

پروفیل ریل توری

8012

وزن : 0/224kg-m

پروفیل چهارچوب کشویی

8025

وزن : 1/330kg-m

پروفیل لنگه صاف

8066

وزن : 0/830kg-m

پروفیلوسط 4 لنگه 74

8070

وزن : 0/190 kg-m

پروفیل فریم لبه دار

9001

وزن : 0/950kg-m

پروفیل درپوش 45

9002

وزن : 0/310kg-m

پروفیل سپری

9003

وزن : 0/700kg-m

پروفیل فریم توری خور

9004

وزن : 0/990kg-m

پروفیل فریم

9015

وزن : 1/620 kg-m

پروفیلوسط فریم ساده

9016

وزن : 1/350 kg-m

پروفیل لنگه

9017

وزن : 1/300 kg-m

پروفیل زوار تک جداره

9017

وزن : 0/900kg-m

پروفیل لنگه طرح دار

9018

وزن : 0/400 kg-m

پروفیلوسط درپوش 74

9019

وزن : 0/400 kg-m

پروفیل سپری بدون زوار

9020

وزن : 1/380 kg-m

پروفیل فریم دربی

AL-1041

وزن : 0/558 کیلو گرم

پروفیل فریم پنجره ای

AL-1042

وزن : 0/470 کیلو گرم

پروفیل لنگه دربی

AL-1043

وزن : 0/680 کیلو گرم

پروفیل لنگه پنجره ای

Al-1044

وزن : 0/590 کیلو گرم

پروفیل سپری دربی

Al-1045

وزن : 0/730 kg-m

پروفیل سپری

AL-1046

وزن : 0/635 کیلو گرم

پروفیل لقمه پنجره

AL-1047

وزن : 3/353 kg-m

پروفیل لقمه درب

AL-1048

وزن : 4/887 kg-m

پروفیل سپری

Al-1049

وزن : 0/770 kg-m

پروفیل لنگه پنجره ای

Al-1050

وزن : 0/690 kg-m

پروفیل زوار دوجداره

AL-4032

وزن : 0/162 kg-m

پروفیل زوار تک جداره

AL-4033

وزن : 0/204kg-m

پروفیل وسط دولنگه

c1004

وزن : 1/200 kg-m

پروفیل وسط دولنگه

c1004

وزن : 1/200 kg-m

پروفیل وسط دولنگه

c1004

وزن : 1/200 kg-m

پروفیل وسط دو لنگه

C-4006

وزن : 0/800 kg-m

پروفیل پاخور

P 4012

kg-m 1/1200

پروفیل پاخور

P4012

وزن : 1/100 kg-m

پروفیل روکوب

R 2000

KG-M 0/250

پروفیل تسمه

R 2024

kg-m 0/170

پروفیل تسمه

R 2024

kg-m 0/170

پروفیل تسمه

R 2026

kg-m 0/350

پروفیل تسمه

R 2026

kg-m 0/350

پروفیل روکوب 8

R1000

kg-m 0/300

پروفیل روکوب 8

R1000

kg-m 0/300

پروفیل آبچکان

R2025

kg-m 0/253

پروفیل آبچکان

R2025

kg-m 0/253

پروفیل روکوب

RK 3000

kg- m 0/380

پروفیل توری فیکس

TF 9060

kg-m 0/400

پروفیل ریل توری

Z-330

وزن : 0/800kg-m

پروفیل زوار تک جداره

Z-4008

وزن : 0/300 kg-m

پروفیل زوار دو جداره 58

Z5000

وزن : 0/300 kg-m

هیج محصولی در این بخش ثبت نشده است

jPList Actions
 • 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی