• 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی

پروفیل افقی

1100

وزن : 3/650kg-m

پروفیل عمودی

1101

وزن : 3/500kg-m

پروفیل افقی

1102

وزن : kg-m1/620

Jx = 27.05 cm

Jx = 13.02 cm

پروفیل عمودی

1103

وزن : 1/560kg-m

Jx = 16.14 cm4

Jx = 23.97 cm4

پروفیل عمودی

1104

وزن : 1/650kg-m

Jx = 16.14 cm4

Jx = 23.97 cm4

پروفیل افقی

1105

وزن : 1/700kg-m

Jx = 27.05 cm4
Jx = 13.02 cm4

پروفیل کاور

1106

وزن : 2/360kg-m

درپوش عمودی

1107

وزن : 0/360kg-m

درپوش اسکای لایت

1108

وزن : 0/420kg-m

درپوش اسکای لایت

1109

وزن : 0/460kg-m

درپوش افقی

1110

وزن : 0/400kg-m
 

زهوار شیشه

1111

وزن : 0/500kg-m

درپوش گوشه

1112

وزن : 0/950kg-m

زهوار گوشه

1113

وزن : 0/850kg-m

پروفیل کاور

1114

وزن : 1/400kg-m

پروفیل کاور

1115

وزن : 0/860kg-m

پروفیل کاور

1116

وزن : 1/400kg-m

تاکوز شیشه

6022

وزن : 0/260kg-m

اسپیسر شیشه دوجداره

6026

وزن : 0/250 kg-m

اسپیسر شیشه

6027

وزن : 0/450kg-m

 

اسپیسر ورق کامپوزیت

6030

وزن : 0/600 kg-m

شیشه گیر یک طرفه

6031

وزن : 0/270 kg-m

شیشه گیر دوطرفه

6032

وزن : 0/410 kg-m

هیج محصولی در این بخش ثبت نشده است

jPList Actions
 • 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی