• 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی

پروفیل عمودی

lz 2000

وزن : 2/620 kg-m

Jx = 205/47 cm4

Jy = 11/61 cm4

پروفیل عمودی

lz 2001

وزن : 2/880 kg-m

Jx = 229/45 cm4

Jy = 11/72 cm4

پروفیل عمودی

lz 2002

وزن : 1/700 kg-m

Jx = 98/57 cm4

Jy = 7/92 cm4

پروفیل افقی

lz 2003

وزن : 2/200 kg-m

قطعه اتصال

LZ 2004

وزن : 0/698 kg-m

پروفیل افقی

lz 2005

وزن : 1/077 kg-m

پروفیل عمودی

lz 2006

وزن : 2/250 kg-m

Jx = 108/71 cm4

Jy = 16/15 cm4

قطعه اتصال

lz 2007

وزن : 0/920 kg-m

لقمه عمودی

lz 2008

وزن : 2/798 kg-m

لقمه عمودی

lz 2009

وزن : 2/106 kg-m

قطعه اتصال

lz 2010

وزن : 0/365 kg-m

پروفیل بازشو

lz 2011

وزن : 1/692 kg-m

پروفیل بازشو

lz 2012

وزن : 1/000 kg-m

لقمه بازشو

lz 2013

وزن : 2/000 kg-m

لقمه بازشو

lz 2014

وزن : 3/091 kg-m

زاماک

lz 2015

وزن : 0/000 kg-m

پروفیل کنج

lz 2023

وزن : 2/700 kg-m

jx = 149/58 cm4

jy= 179/58 cm4

هیج محصولی در این بخش ثبت نشده است

jPList Actions
 • 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی