• 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی

پروفیل عمودی

6000

وزن : 2/987

Jx = 298.4 cm4

Jy = 35.99 cm4

پروفیل عمودی

6001

وزن : 2/021

Jx = 117.20 cm4

Jy = 24.71 cm4

پروفیل افقی

6002

وزن : 1/583

Jx = 19.21 cm4

Jy = 65.57 cm4

پروفیل افقی

6003

وزن : 1/452

Jx = 14.44 cm4

Jy = 42.43 cm4

لقمه عمودی

6007

وزن : 3/200 kg-m

تاکوز شیشه افقی

6022

وزن :0/258kg-m

پروفیل عمودی

6061

وزن : 1/955

Jx =  115.20 cm4

Jy = 22.71 cm4

پروفیل افقی

6062

وزن : 1/300

Jx =  31.97 cm4

Jy = 16.43 cm4

پروفیل درپوش

6063

وزن :   kg-m 0/297

زهوار شیشه

6064

وزن : 0/334

پروفیل لقمه افقی

6065

وزن : 0/896 kg-m

لقمه عمودی

6066

وزن : 2/745

پروفیل بازشو

6067

وزن :   kg-m 0/846

پروفیل بازشو

6068

وزن :   kg-m 0/628

پروفیل سرلامل

6069

وزن :   kg-m 1/100

پروفیل سرلامل

6070

وزن :   kg-m 0/700

پروفیل درز عمودی

6071

وزن :   kg-m 0/284

پروفیل درپوش

6072

وزن :   kg-m 0/427

پروفیل درپوش

6073

وزن :   kg-m 0/350

در پوش افقی

6074

وزن :   kg-m 1/328

پروفیل دوکی

6075

وزن : 1/040 kg-m

پروفیل درپوش

6076

وزن : 0/466 kg-m

پروفیل آداپتور شیشه

6077

وزن : 0/222 kg-m

پروفیل افقی

6078

وزن : 1/871

Jx =  24.1 cm4

Jy = 120.01 cm4

پروفیل درپوش

6079

وزن : 0/410 kg-m

پروفیل افقی

6080

وزن : 2/196

Jx =  30.13 cm4

Jy =199.79 cm4

پروفیل بازشو لنگه

6085

وزن : 0/975 kg-m

پروفیل اتصال شیشه

6086

وزن : 0/132 کیلو گرم

پروفیل گوشه داخلی

6087

وزن : 4/476 kg-m

زهوار کنج داخلی

6088

وزن :   kg-m 0/379

درپوش کنج داخلی

6089

وزن :   kg-m 0/280

پروفیل کنج 135 درجه

6090

وزن :   kg-m 2/865

لقمه کنج 135 درجه

6091

وزن :   kg-m 2/615

پروفیل کنج 90 درجه

6092

وزن : 2/915 kg-m

لقمه کنج 90 درجه

6093

وزن :   kg-m 2/265

پروفیل افقی

6094

وزن :  1/142 kg-m

پروفیل افقی

6095

وزن :  1/390 kg-m

زهوار برای کد 6094-6095

6096

وزن :  0/613 kg-m

پروفیل درپوش برای 6096

6097

وزن : 0/479 kg-m

لقمه برای کد 6094-6095

6098

وزن :  0/413 kg-m

پروفیل ریل کشویی کد 6098

6099

وزن : 0/085 kg-m

پروفیل درپوش

6100

وزن : 1/821 kg-m

پروفیل درپوش

6101

وزن : 1/678 kg-m

پروفیل شیشه گیر فیکس

6102

وزن : 0/340 kg-m

پروفیل شیشه گیر

6103

وزن : 0/265 kg-m

پروفیل شیشه تک جداره

6106

وزن : 0/676 kg-m

پروفیل اتصال به دیوار

6108

وزن : 0/725 kg-m

پروفیل عمودی

6110

وزن : 3/196

Jx = 384.4cm4

Jy = 40.46 cm4

زهوار دوکی

6112

وزن :   kg-m 0/516

اسپیسر شیشه دو جداره

U-8010

وزن :   kg-m 0/190

هیج محصولی در این بخش ثبت نشده است

jPList Actions
 • 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی