آدرس پست الکترونیک داخلی شماره تماس نام و نام خانوادگی سمت نام واحد ردیف
teta.co.arak@gmail.com 6 08634130883 - 08634130884 آقای مهندس امیرآبادی دفتر مدیر عامل 1
teta.co.arak@gmail.com 3 08634130883 - 08634130884 آقای مهندس ناریان واحد طراحی و فنی 2
teta.co.arak@gmail.com 4 08634130883 - 08634130884 آقای مهندس قاسمی مدیر تولید 3
تلگرام شرکت 09902349018 1 08634130883 - 08634130884 خانم خیری مدیریت فروش 4
teta.co.arak@gmail.com 5 08634130883 - 08634130884 آقای رستمی کنترل رنگ 5
teta.co.arak@gmail.com 2 08634130883 - 08634130884 خانم ابوالقاسمی واحد مالی 6
teta.co.arak@gmail.com 7 086-34130883-4 شرکت تتا آلومینیوم ارسال فکس 7
راهنمای مشتریان
آیا هنگام خرید، نیاز به مشاوره را ضروری می بینید؟