• 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی

پروفیل عمودی

601

وزن : 1/376 kg-m

Jx = 46.433 cm4

Jy = 2.733 cm4

پروفیل عمودی

602

وزن :1/778kg-m
JX = 118.62 cm4
JY = 3.9 cm4

پروفیل لقمه

6029

وزن : 0/1664 کیلو گرم

پروفیل عمودی

603

وزن : 1/958 kg-m

Jx = 165.45 cm4

Jy = 4.43 cm4

پروفیل آداپتور فیکس

604

وزن :0/776kg-m

پروفیل آداپتور بازشو

605

وزن : 0/744 کیلو گرم

پروفیل لنگه بازشو

606

وزن : 1/225 کیلو گرم

پروفیل درز عمودی

607

وزن : 0/184 کیلو گرم

زهوار عمودی و افقی

608

وزن : 0/1664 کیلو گرم

پروفیل اتصال شیشه

6086

وزن : 0/132 kg-m

پروفیل اتصال یو چنل

609

وزن : 0/149 کیلو گرم

پروفیل اتصال عمودی

610

وزن : 2/529 کیلو گرم

پروفیل اتصال عمودی

611

وزن : 4/304 کیلو گرم

پروفیل اتصال عمودی

612

وزن : 5/096 کیلو گرم

پروفیل نگهدارنده کپ

613

وزن : 0/565 کیلو گرم

پروفیل شیشه گیر

614

وزن : 0/330 کیلو گرم

هیج محصولی در این بخش ثبت نشده است

jPList Actions
 • 3 مورد در هر صفحه
 • 5 مورد در هر صفحه
 • 10 مورد در هر صفحه
 • همه موارد
 • مرتب سازی
 • عنوان-صعودی
 • عنوان-نزولی
 • توضیحات-صعودی
 • توضیحات-نزولی
 • مورد علاقه-صعودی
 • مورد علاقه-نزولی
 • تاریخ-صعودی
 • تاریخ نزولی